Согласно ст.192 Семейного кодекса Украины размер алиментов, определенный по решению суда или договоренностью между родителями, может быть со временем уменьшен или увеличен по решению суда по иску плательщика или получателя алиментов в случае изменения материального или семейного положения, ухудшения или улучшения здоровья кого-то из них и в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Позов про зменшення розміру аліментів подається за місцем проживання відповідача (отримувача аліментів). Це позов майнового характеру, тому судовий збір за його подання складає 1% ціни позову (розміру, на який позивач просить суд зменшити аліменти), але не менше 0, 4 прожиткових мінімумів для працездатної особи, встановлених на 1 січня року, в якому подається позов, і не більше 5 прожиткових мінімумів. Актуальні ставки судового сбору тут.

До позовної заяви необхідно додати документи, які підтверджують право платника аліментів на зменшення їх розміру (медичні довідки, довідки про доходи, документи, що підтверджують зміну сімейного стану, наявність інших утриманців тощо).

Всі документи до заяви додаються в копіях, крім квитанції про сплату судового збору. Оригінали слід взяти із собою в суд. До заяви додаються копія позову та всіх доданих до нього документів для направлення відповідачу. Позов можна подати особисто, або направити поштою, рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Зразок позову

Позовна заява про зменшення розміру аліментів на утримання неповнолітньої дитини

«__» ______ ___ року між мною та Відповідачем було зареєстровано шлюб, про що в Книзі реєстрації актів цивільного стану було зроблено запис № ___ та видано свідоцтво про шлюб № _____ відділом реєстрації актів цивільного стану _______________(вказати назву органу).

Рішенням суду від «_»_____ ___ року шлюб між мною і Відповідачем було розірвано (копія рішення додається).
Від цього шлюбу у нас є спільна дитина (діти): _____________ (ПІБ), ___ року народження (копія свідоцтва про народження додається).

Після розлучення дитина залишилась проживати з Відповідачем. Рішенням ________ суду від «__»______ ____ року було задоволено позов Відповідача до мене про стягнення аліментів у розмірі ___ від всіх видів мого заробітку (або у розмірі ____грн.).

Наразі обставини змінилися таким чином, що я не в змозі сплачувати аліменти на утримання моєї неповнолітньої дитини у вказаному розмірі.

(вказати такі обставини: я втратив роботу, розмір моїх доходів суттєво зменшився, тому сплата аліментів в колишньому розмірі ставить мене у дуже скрутне матеріальне становище; стан мого здоров’я суттєво погіршився, необхідні додаткові витрати на лікування; я одружився, в мене народилися діти, яких я маю також утримувати тощо).

Вказані обставини підтверджуються документами:___________.

Відповідно до частини першої статті 192 Сімейного кодексу України розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

Тому вважаю свої вимоги обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ч.1 ст. 192 СК України, ст. ст. 4, 19, 23, 28, 175, 184 ЦПК України, —

 1. Зменшити розмір аліментів, що стягуються з мене на підставі рішення ________ суду від «_»______ ____ року на користь __________ (ПІБ відповідача) на утримання моєї неповнолітньої дитини _____________ ______ року народження з ____ до ____ від усіх видів мого заробітку (або з ___ до ____ грн.) щомісяця.
 1. Копія рішення суду про розірвання шлюбу.
 2. Копія свідоцтва про народження дитини.
 3. Копія рішення суду про стягнення аліментів
 4. Довідка про доходи.
 5. Копії документів, що підтверджують право на зменшення розміру аліментів: висновок лікаря, свідоцтва про народження інших дітей, копії рішень суду про стягнення аліментів на користь інших осіб тощо.
 6. Квитанція про сплату судового збору.
 7. Копія позовної заяви та додатків для направлення Відповідачу.

🗣 Заявление об Уменьшении Алиментов в Казахстане Вышеприведенные разъяснения содержатся в п.
☑ Заявление о Пересмотре Алиментов по Вновь Открывшимся Обстоятельствам.

Зразок позову

Исковое заявление об уменьшении размера алиментов Після розлучення дитина залишилась проживати з Відповідачем. Рішенням ________ суду від «__»______ ____ року було задоволено позов Відповідача до мене про стягнення аліментів у розмірі ___ від всіх видів мого заробітку (або у розмірі ____грн.). Рішенням суду від «_»_____ ___ року шлюб між мною і Відповідачем було розірвано (копія рішення додається).
«__» ______ ___ року між мною та Відповідачем було зареєстровано шлюб, про що в Книзі реєстрації актів цивільного стану було зроблено запис № ___ та видано свідоцтво про шлюб № _____ відділом реєстрації актів цивільного стану _______________(вказати назву органу).

ПРОШУ:

Образец искового заявления об уменьшении размера алиментов, об освобождении полностью или частично от уплаты образовавшейся задолженности по алиментам По решению районного суда г. от » » 2024 г. № (исполнительный лист № от » » 2024 г.) с меня взыскиваются алименты в пользу ответчицы на ребенка (детей) в размере части заработной платы и/или иного дохода. Исходя из вышеизложенного и руководствуясь п.2 ст.81, п.2 ст.114 Семейного кодекса РФ, ст. 131 — 132 ГПК РФ.

Приложения:

 1. Копия искового заявления.
 2. Копии решений суда о взыскании алиментов.
 3. Справка о зарплате и (или) справка судебного исполнителя о размере задолженности по алиментам.
 4. Документы, подтверждающие материальное и семейное положение плательщика алиментов.
 5. Доказательства, подтверждающие уважительность причин образования задолженности по алиментам (справка медицинского учреждения о болезни должника, справка о прохождении им срочной службы в рядах Российской армии и т. п.).
 6. Квитанция об уплате государственной пошлины.

Образец заявления на уменьшение алиментов

Исковое заявление об уменьшении размера алиментов (образец) Государственная пошлина установлена налоговым законодательством, а именно ст. 333.19 НК РФ. Предполагается процент, который определяет сумму пошлины, для чего нужна цена иска.

 • копия личного документа истца;
 • копия решения суда (судебный приказ), которым с истца были взысканы алименты;
 • справка о заработной плате либо об ее отсутствии (например, справка о статусе безработного, справка о ликвидации предприятия и т. д.).

Дата подачи заявления «___»_________ ____ г. Подпись истца _______

Уменьшение и/или увеличение размера алиментов Определенного перечня оснований и/или доказательств для изменения размера алиментов закон не содержится в действующем законодательстве РК, поэтому вопрос решается по усмотрению суда с учетом представленных доводов и доказательств. Самыми распространенными основаниями являются: Однако при вынесении решения, суд может принять во внимание и другие достойные внимание доводы заявителя о необходимости уменьшения или увеличения размера алиментов.

В силу части 2 статьи 139 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств.

Требования к содержанию

Заявление на уменьшение размера алиментов

 • полное удовлетворение требований истца и уменьшение алиментов на сумму, заявленную в иске;
 • частичное удовлетворение исковых требований и сокращение выплат на сумму, меньше заявленной в иске;
 • отказ в удовлетворении требований и оставление суммы без изменений;
 • полное освобождение истца от обязанности уплаты алиментов.

Уменьшить и прекратить выплаты алиментов нетрудоспособному супругу или иному члену семьи (статьи 92 и 120 СК) можно в случае, когда:

Плательщик может рассчитывать на уменьшение суммы (ст.120 СК), если:

Заявление об Уменьшении Размера Алиментов в Казахстане Изменения в семейном и материальном положении, по которым можно уменьшить алименты чаще всего такие: Когда отец ребенка платит ребенку от первого брака алименты в размере 25% от зарплаты, во втором браке у него появляется еще один ребенок, на которого тоже требуют платить алименты. В итоге на 2х детей придется платить 50% от зарплаты. Но! По закону на 2х детей полагается не больше 33%, поэтому можно просить уменьшить алименты до этого процента. (п. 1 ст.139 Кодекса РК «О браке (супружестве и семье»).

Уменьшить алименты возможно, когда у вас произошли изменения в материальном или семейном положении (п. 1 ст.75 Кодекса РК «О браке (супружестве и семье»).

Какие алименты можно уменьшить

Исковое заявление об уменьшении размера алиментов Под ухудшением материального положения плательщика алиментов понимается уменьшение его доходов и (или) увеличение обязательных расходов. Уменьшить размер алиментов можно и в случае, если материальное положение получателя алиментов существенно улучшилось. Наиболее распространенным обстоятельством, с которым плательщики алиментов связывали свое требование об уменьшении размера алиментов, являлось рождение у них других детей (от других браков), на которых также взысканы алименты в судебном порядке.

Гарантированное уменьшение размера взыскиваемых алиментов возможно только в одном случае. Когда у плательщика появились новые алиментные обязательства. Например, с него взыскали алименты на 2 или 3 ребенка от следующего брака. В этом случае обратившись в суд с заявлением об уменьшении алиментов нужно приложить копию судебного акта о взыскании алиментов на других детей. Тогда размер уже взысканных алиментов будет уменьшен судом.

В связи с рождением второго ребенка в новой семье

Снижение размера алиментов Однако суд объективно расматривает материалы дела. Если мужчина проживает с новой супругой совместно, ведет общее хозяйство, то скорее всего алиметнты взысканы фиктивно. Это является основанием для отказа в уменьшении размера выплат. Само по себе ухудшение финансового состояния алиментообязанного не рассматривается в качестве причины для уменьшения суммы содержания на несовершеннолетнего. Значение имеет то, что повлекло за собой изменение материального положения в сторону ухудшения.

При оформлении соглашения, изменение размера возможно в добровольном порядке (по соглашению сторон) или через суд (в одностороннем порядке).

Основания для снижения размера выплат по алиментам

Как составить и подать исковое заявление об уменьшении размера алиментов В последнем случае следует учитывать нормы законодательства, согласно которым алименты могут расходоваться только на ребенка. Если у мужчины есть подозрения, что бывшая жена тратит их на себя, он может попытаться снизить размер выплат через суд. Но шанс на удовлетворение таких требований ничтожно мал. Важно! Отсутствие работы не является основанием для снижения размера выплат. В этом случае для ребенка могут взыскиваться алименты в фиксированной сумме. То же самое касается и высокого дохода у получателя: он важной роли не играет.

Согласно ст. 119 СК РФ, основанием для изменения размера алиментных выплат может стать ухудшение материального положения, возникшее вследствие следующих факторов:

Образец искового заявления об уменьшении размера алиментов в случае, когда семейное положение плательщика алиментов изменилось и ему необходимо содержать других иждивенцев.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕоб уменьшении размера алиментов

Исковое заявление об уменьшении размера алиментов в связи с изменением семейного положения
Кроме того, от второго брака я имею ____ детей __________________________________________________ (имя и дата рождения каждого ребенка).
Также _____________ (Ф. И. О. нынешней супруги) не работает и находится у меня на иждивении.
Согласно пункту 1 статьи 124 Закона Республики Казахстан «О браке и семье», родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Таким образом, дети от нынешнего брака также нуждаются в моем содержании. В связи с чем, мое материальное положение не позволяет выплачивать алименты в прежнем размере.

Исковое заявление об уменьшении размера алиментов в связи с изменением семейного положения В суд ________________________________
ИСТЕЦ: ______________________________,
место жительства и регистрации:_____________,
ИИН _________________________________
ОТВЕТЧИК: __________________________,
место жительства и регистрации:_____________,
ИИН _________________________________ 1. Уменьшить размер алиментов, взыскиваемых по решению _____________ суда от __ __ __ года с ___ до ___ (указать размер взыскиваемых алиментов).
▪ Взыскивать с меня в пользу ответчицы ______________________ (Ф. И. О.) на содержание ребенка ________________________ (имя и дата рождения ребенка) алименты в размере _________ части средней заработной платы ежемесячно.

(читать далее...)
По решению __________ суда от __________ с меня взыскиваются алименты в пользу ответчицы______________________ (ф. и. о.) на ребенка ___________________________(имя и дата рождения ребенка) в размере _____________________.
В соответствии с пунктом 2 статьи 125 Закона «О браке и семье» размер долей выплачиваемых алиментов может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств.

🟠 Напишите свой вопрос в форму ниже

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *